ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
14

• ชาย
74

• หญิง
118

รวม
206


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
76

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
96


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3

• กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
7

• กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
2

• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
3

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
26

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• งานบุคลากร
1

• งานปกครอง
1

• งานรูดบัตร
1

• งานทะเบียน
1

• งานคอมพิวเตอร์
9

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
11

• งานแนะแนว
4

• รักษาความสะอาด
8

• รักษาความปลอดภัย
1

• บริการ
6

• พนักงานขับรถ
2

• อาคารสถานที่
3

• กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
5

• งานแผนงาน
2

• Education Hub
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายสยาม มากอุส่าห์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพุทธธารา ทิวารัศชัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวสรรค์นิธิ สมพงษ์ธรรม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์นางสาวสายฝน ทับทิมเทศ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานายเทอดเกียรติ นำเจริญ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางศุภมาศ บรรณสิทธิ์
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวอรทัย แดงเวียง
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์นางสายฝน แก้วชัย
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานายเดชา วิวัฒนวาทิน
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายศิวัช บัวเผื่อนน้อย
หัวหน้างาน Education Hub

นางกิ่งอุบล ชำนาญ
หัวหน้าระดับขั้น ระดับชั้น ม.1นายโอภาส ลันไธสง
หัวหน้าระดับขั้น ระดับชั้น ม.2นายชาญณรงค์ สว่างแวว
หัวหน้าระดับขั้น ระดับชั้น ม.3นายประสิทธิ์ จึงสุขสมสวัสดิ์
หัวหน้าระดับขั้น ระดับชั้น ม.4นายพิชิตพร เนตรพระ
หัวหน้าระดับขั้น ระดับชั้น ม.5นางสาวธนกร มหัทธนะกุลชัย
หัวหน้าระดับขั้น ระดับชั้น ม.6

นางผานิต อภิชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทยนางวลัยกร สารบุญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์นายสง่า ทองอุดม
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอาภาพร ห่วงมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางจอมขวัญ ณ นคร
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะว่าที่ ร.ต.ต ธีร์ ปัญญาตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพนางกุณณฑี มุขยเดโชชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศนายกมล เอี่ยมพิมลรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางlสาวอัญชลี อารีราษฎร์
ครู ภาษาไทยนางสาววันวิสาห์ บุญช่วยเหลือ
ครู ภาษาไทยนายปฏิภาณ สละรักษ์
ครู ภาษาไทยนางสาวสายทิพย์ อุ่นเครือ
ครู ภาษาไทยนางสาวทิติยา พันธ์ใจธรรม
ครู ภาษาไทยนางสาววราภรณ์ แสนคุ้ม
ครู ภาษาไทยนางสาวทักษิณา เกตุแก้ว
ครู ภาษาไทยนางสาวถนอมวรรณ จันทร์อินทร์
ครู ภาษาไทยนางสาวสุกัญญา ดีพร้อม
ครู ภาษาไทยนางสาวศศธร หฤทัยปรีดากุล
ครู ภาษาไทยนางสาวฐิตินันท์ สุปัญญา
ครู ภาษาไทยนางสาวศักดิ์กุณา ถนอมแก้ว
ครู คณิตศาสตร์นางสาววิไลวรรณ สมชื่อ
ครู คณิตศาสตร์นางรัตติกาล ศรีตระกูล
ครู คณิตศาสตร์นางสาวจุติพร จินาพันธ์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวมัสยา โซ๊ะศิริ
ครู คณิตศาสตร์นางสาวอาภาวดี ทิพย์ราพันธ์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวพาวิณีย์ เยาวราฤทธิ์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวธารใจ กุมภาพันธ์
ครู คณิตศาสตร์นายอภิวัฒน์ อุไร
ครู คณิตศาสตร์นายจตุพร ผ่องลุนหิต
ครู คณิตศาสตร์นายนวพล ปันผะสงค์
ครู คณิตศาสตร์นายวีระวัฒน์ เกียรติสุข
ครู คณิตศาสตร์นายปิยมินทร์ อาลีมินทร์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุธิดา ยังอยู่สุข
ครู คณิตศาสตร์นางสาวภรภัทร แต้มพิมาย
ครู คณิตศาสตร์นางสาวพัชรินทร์ คำนวนสินธ์
ครู คณิตศาสตร์นางบุญชู บุญก่อ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวกาญจนา แก้วคง
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวนงลักษณ์ วาสะศิริ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวปริศนา แสนสุข
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางณัฐรินีย์ จันทรสมบัติ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวภัคจิตร ไชยโคตร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายฑิฆัมพร มุลเมืองแสน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนพพร โอภาชาติ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางภาวดี ทองอุดม
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางนงลักษณ์ มากอุส่าห์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวดารา ทองมนต์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวแก้วกัลยา อรรคฮาดจันทร์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางชลิดา การเพียร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ ฉุนแสนดี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอัจฉรา วงศ์สุนทร
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวธัญญารัตน์ ใจมูล
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอภิชญา คงรอด
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวจุฑารัตน์ วิเศษ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายปิยรัฐ ไทยสะเทือน
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวสายฝน นุ่นนาแซง
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวิตรี บุญนุกูล
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวปวีณา ผ่องแผ้ว
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวกมลชนก คำยอด
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวยุพิน ใจตรง
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวฐิติรัตน์ ฐิติวราภรณ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายณรงเดช ทีฆะนาม
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสุพัตรา ริดจันทร์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายภาณุวัฒน์ เกิดโชติ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายประวัติศาสน์ อภิชาติ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายทักษิน แน่นอุดร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายบุรินทร์ กฤตสัมพันธ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายภัทรดนัย นิลดำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวปิยะธิดา โลกคำลือ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวมณีรัตน์ เจริญศรี
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวพัชราภรณ์ ทานิดา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายรณชัย เกตุศิริ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายธนพัฒน์ บุระทอน
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางอังสนา สินภูปั้น
ครู ศิลปะนายระธีกร พานิชผล
ครู ศิลปะนางปิยพร ประมวล
ครู ศิลปะนางสาวกชพร อุดมศักดิ์
ครู ศิลปะนายทวีสิน ทองทวี
ครู ศิลปะนางสาวระย้า ภู่กรุด
ครู การงานอาชีพนางสาวจินตนา สุขเจริญ
ครู การงานอาชีพนางสาววิมลวรรณ พรพิมลวงศา
ครู การงานอาชีพนางสาวโสภา แซ่ลี
ครู การงานอาชีพนางสาววราลี สิริปิยธรรม
ครู การงานอาชีพนายภาคภูมิ เปี่ยมพงศ์สานต์
ครู การงานอาชีพนางสาวฉัตร์สุดา วงศาโรจน์
ครู การงานอาชีพนายสุดหล้า เวียงใต้
ครู การงานอาชีพนางจิณห์พิรยา สมฤทธิ์บุปผา
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวศิริพรรณ บุญถึง
ครู ภาษาต่างประเทศนางธนิชา อาร์ปาจช์
ครู ภาษาต่างประเทศนางวาฐิณี เอี่ยมพิมลรัตน์
ครู ภาษาต่างประเทศนายสุคนธ์ อนุไพร
ครู ภาษาต่างประเทศนายสนธยา ศุภภัทรพร
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวอรทัย ธรรมนาม
ครู ภาษาต่างประเทศนางธิดารัตน์ แสงโชติ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวธนาภรณ์ พรชัยกุล
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวศศิศกุนต์ บุญเคลิ้ม
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวมินตรา ยอดนครจง
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกนกศรี พิมลา
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวทิพวรรณ ยมนัด
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวอรุณี พ่วงพันดี
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวเพชรนภา กลางนภา
ครู ภาษาต่างประเทศนายพลกุลภัทร์ ถิรภูดิศ
ครู ภาษาต่างประเทศนายวีระชัย เชื้อทุม
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวฉัตรลดา สุขเขียว
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
ครู ภาษาต่างประเทศนายศุภเกียรติ บุญอนันต์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษาว่าที่ ร.ต.หญิง ชัญญากาญจน์ อรพล
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายอัครวัฒน์ อนุรักษ์ชูสิน
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายราชันย์ เห็มทอง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายอนุกูล ปิ่นปั้น
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายสันติภาพ ไชยแสงบุญ
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพัลลภา อาจฤทธิ์
ครู งานแนะแนวนายอมรเวทย์ จันทร์เมธา
ครู งานแนะแนวนางสาวจริยา ทาสมบูรณ์
ครู งานแนะแนว

นายศราวุธ กิจงาม
พนักงานราชการ การงานอาชีพ

นายอลงกต ฐานิดารพีพงค์
อัตราจ้าง (สอน) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMiss.Jumean Rose Atun
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศMr.Prexson Pinggoy Babelonia
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศMr.Ronnel Gallego Sarsuelo
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศนายเอนก พันชะตะ
อัตราจ้าง (สอน) Education Hubนางสาวประยูรศรี วรชัยพิทักษ์
อัตราจ้าง (สอน) Education HubMr.Gareth Hugh James Davies
อัตราจ้าง (สอน) Education HubMr.Terence Anthony Manantan
อัตราจ้าง (สอน) Education HubMr.Jeffrey Desear Nabua
อัตราจ้าง (สอน) Education HubMr. Mark Luma As Rodriguez
อัตราจ้าง (สอน) Education HubMr.Rey Aguilar Soldevilla
อัตราจ้าง (สอน) Education HubMr.Michael Amistoso
อัตราจ้าง (สอน) Education Hub

นายศักดิ์ชัย แช่มมาลี
เจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวจิรวดี อินทรวิเชียร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางพจนา ศรีท้วม
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียนนางสาวอุมาพร คำเลิศ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวแกมแก้ว แซ่อึ้ง
เจ้าหน้าที่ บริการนายสนธยา เจ๊ะมะ
เจ้าหน้าที่ บริการ

นายวินัย บำรุง
ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่นายวิชัย บำรุง
ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่

นางสาวกาญจนา เสนาดี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวสมหมาย สมบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางกัลยา เพ็งโอ
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสมบัติ แก้วหล่าย
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางบุญมา ไกรสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางบุญณิศา สารนิติ
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดพลอย โคตรศรี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางประภาศรี เชื้อพหล
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนายสมชาย จั่นมณี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนายสุรินทร์ สายนึก
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางสงวน สุดแทนพิทักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายส่งศักดิ์ จุ้ยแตง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางเพ็ญแข จุ้ยแตง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายกิตติเดช พันธุชา
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถนายเจษฎาพร ทวีโศภีพล
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถนายศุภวิชญ์ วิลาโพธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว อาคารสถานที่