ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
13

• ชาย
66

• หญิง
108

รวม
187


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
67

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
93


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

• กลุ่มงานกิจการนักเรียน
1

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
10

• คณิตศาสตร์
18

• วิทยาศาสตร์
20

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16

• ศิลปะ
6

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
21

• สุขศึกษาและพลศึกษา
10

• งานบุคลากร
3

• งานสารบรรณ
1

• งานปกครอง
2

• งานวัดผล
4

• งานรูดบัตร
2

• งานทะเบียน
4

• งานคอมพิวเตอร์
5

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13

• งานแนะแนว
2

• รักษาความสะอาด
3

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
6

• ช่างครุภัณฑ์
1

• พนักงานขับรถ
2

• อาคารสถานที่
3

• กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
20

• งานแผนงาน
3

• Education Hub
3

• รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางศุภมาศ บรรณสิทธิ์
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายรณชัย เกตุศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวทักษิณา เกตุแก้ว
ครู ภาษาไทยนางนาตยา สายัณห์
ครู ภาษาไทยนางสาวศรัญภัสสร์ อังกูรสิริปรีชา
ครู คณิตศาสตร์นายกฤษณะ สายสมบัติ
ครู คณิตศาสตร์นางสาวมัสยา โช๊ะศิริ
ครู คณิตศาสตร์นางสาวภรภัทร แต้มพิมาย
ครู คณิตศาสตร์นายฑิฆัมพร มุลเมืองแสน
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวอภิชญา คงรอด
ครู วิทยาศาสตร์นางณัฐรินีย์ จันทรสมบัติ
ครู วิทยาศาสตร์นายวันชนะ ศรีพุ่ม
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวกิตติมา พุมมา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวมณีรัตน์ เจริญศรี
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายสนั่น ไชยหงษ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวกชพร อุดมศักดิ์
ครู ศิลปะนางสาววิมลวรรณ พรพิมลวงศา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายปิยรัฐ ไทยสะเทือน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวอรทัย แดงเวียง
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฉัตรสุดา วงศาโรจน์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
ครู ภาษาต่างประเทศนางธิดารัตน์ แสงโชติ
ครู ภาษาต่างประเทศนายพิชิตพร เนตรพระ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวศศิศกุนต์ บุญเคลิ้ม
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวมินตรา ยอดนครจง
ครู ภาษาต่างประเทศนายศิวัช บัวเผื่อนน้อย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกนกศรี พิมลา
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวธัญกร แสงอรุณ
ครู ภาษาต่างประเทศนายปกรณ์เกียรติ คงพิมลสิน
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายปริญญา สาลีพิมพ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายปริญญา ศรีอุดม
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร.ตหญิงณัฐนภา จันทร์ผา
พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์

นายเอนก พันชะตะ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายพงษ์ศิริ ประสพชัย
เจ้าหน้าที่ งานคอมพิวเตอร์นางพจนา ศรีท้วม
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียนนางสาวอุมาพร คำเลิศ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการนายสนธยา เจ๊ะมะ
เจ้าหน้าที่ บริการนางพุฒิพร ติยวรากุล
เจ้าหน้าที่ ช่างครุภัณฑ์นางสาวกาญจนา เสนาดี
เจ้าหน้าที่ งานแผนงาน

นางสาวเกษร ลาภใหญ่
ลูกจ้างประจำ งานบุคลากรนายวิชัย บำรุง
ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่นายวินัย บำรุง
ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่นายสมคิด กองกิ่ง
ลูกจ้างประจำ อาคารสถานที่

นางกัลยา เพ็งโอ
อัตราจ้าง (งาน) รักษาความสะอาด

นายชาตรี อาจพงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนางสาวสมหมาย สมบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความสะอาดนายขวัญชัย สนธิแย้ม
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนายสมชาย จั่นมณี
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนายสุวัชชัย ลีลาภัทร
ลูกจ้างชั่วคราว รักษาความปลอดภัยนางสงวน สุดแทนพิทักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายส่งศักดิ์ จุ้ยแตง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนางเพ็ญแข จุ้ยแตง
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายสุรินทร์ สายนึก
ลูกจ้างชั่วคราว บริการนายบุญล้อม นิยมสวน
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถนายกิตติเดช พันธุชา
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ