จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
13

• ชาย
66

• หญิง
108

รวม
187
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
67

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
93
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้างาน
5

• หัวหน้ากลุ่มสาระ
8

• ครู
146

• พนักงานราชการ
3

• อัตราจ้าง (สอน)
2

• เจ้าหน้าที่
20

• ลูกจ้างประจำ
5

• อัตราจ้าง (งาน)
9

• ลูกจ้างชั่วคราว
11

• หัวหน้าระดับขั้น
6

• ผู้ดูแลระบบ
8
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

• กลุ่มงานกิจการนักเรียน
1

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
10

• คณิตศาสตร์
18

• วิทยาศาสตร์
20

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16

• ศิลปะ
6

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
21

• สุขศึกษาและพลศึกษา
10

• งานบุคลากร
3

• งานสารบรรณ
1

• งานปกครอง
2

• งานวัดผล
4

• งานรูดบัตร
2

• งานทะเบียน
4

• งานคอมพิวเตอร์
5

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13

• งานแนะแนว
2

• รักษาความสะอาด
3

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
6

• ช่างครุภัณฑ์
1

• พนักงานขับรถ
2

• อาคารสถานที่
3

• กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
20

• งานแผนงาน
3

• Education Hub
3

• รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5